top of page
Verpleegkundige huis Onderzoeken Patiënt

Mijnzorg24uur

Een thuiszorgorganisatie die 24 uur per dag zorg op maat levert.

Informatie over Persoonsgebonden Budget

Hoe vraag je een pgb aan?
Op deze pagina’s leggen we uit hoe je een persoonsgebonden budget (pgb) aanvraagt bij de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor. We vertellen je stap voor stap wat je moet doen.

De zorg in Nederland zit ingewikkeld in elkaar. Er zijn 4 zorgwetten waaruit je een pgb kunt krijgen. Voor elke wet moet je bij een andere instantie zijn.

Wie regelt wat?
De gemeente regelt het pgb via de Jeugdwet.
De gemeente regelt het pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De zorgverzekeraar regelt het pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw);
Het zorgkantoor regelt het pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz).
Gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor worden ook wel de ‘loketten’ genoemd.

Elk loket heeft eigen regels. Daarom leggen we per loket uit welke stappen je moet zetten om een pgb aan te vragen.

 

PGB.jpeg

Artikelen

Pgb aanvragen bij de gemeente

PGB gemeente

Een pgb aanvragen bij de gemeente
Wil je een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen voor hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet? Dan moet je een aanvraag indienen bij de gemeente.


Voor welke zorg vraag je een pgb via de Wmo aan?
Via de Wmo kun je een pgb aanvragen voor:

 

 • -huishoudelijke hulp

 • -begeleiding in het dagelijks leven (begeleiding individueel)

 •  

 • -begeleiding bij persoonlijke verzorging (dit valt onder persoonlijke verzorging)

 •  

 • -begeleiding in een groep, zoals dagbesteding

 •  

 • -logeeropvang en vakantieopvang (gemeenten noemen dit respijtzorg1)

 •  

 • -beschermd wonen

 •  

 • -woningaanpassing

 •  

 • -hulpmiddelen voor vervoer, zoals een rolstoel of scootmobiel

 •  

 • Lees wat de verschillende soorten hulp precies inhouden.

 •  

Kun je zorg aanvragen voor iemand anders?
Ja, dat kan als je wettelijk vertegenwoordiger bent. Bij kinderen onder de 18 jaar zijn de ouders normaal gesproken de wettelijk vertegenwoordigers. Volwassenen hebben soms een bewindvoerder of curator als ze zelf niet meer zo goed beslissingen kunnen nemen.

Ben je geen wettelijk vertegenwoordiger, dan kun je alleen iemand helpen bij zijn aanvraag.

Lees meer over Vertegenwoordiging en pgb.

Voor welke zorg vraag je een pgb via de Jeugdwet aan?
Heb je een kind onder de 18 jaar met een beperking? Dan kun je een pgb aanvragen via de Jeugdwet. Dat kan voor de volgende hulpvragen:

 

 • -begeleiding in het dagelijks leven (begeleiding individueel)

 • -begeleiding in een groep, zoals dagbesteding


 • -logeeropvang (gemeenten noemen dit respijtzorg2)


 • -persoonlijke verzorging, zoals hulp bij wassen en aankleden


 • -ondersteuning bij de opvoeding

 •  

Hoe vraag je een pgb aan bij de gemeente?

Een pgb aanvragen bij de gemeente bestaat uit 5 stappen.

Een melding doen (Wmo) of een aanvraag indienen (Jeugdwet). Tip: als je dit schriftelijk doet, kun je altijd zien wanneer je contact hebt opgenomen met de gemeente.
Een persoonlijk plan (Wmo) of familiegroepsplan (Jeugdwet) schrijven. In dit plan beschrijf je wat je wel en niet kunt, en waar je hulp bij nodig hebt. Of waar je kind hulp bij nodig heeft. Het is niet verplicht om een plan te maken.
De gemeente onderzoekt je aanvraag. Dit mag maximaal 6 weken duren. Meestal vindt er een persoonlijk gesprek plaats. Veel gemeenten noemen dit gesprek het ‘keukentafelgesprek’.
Je krijgt een verslag van het onderzoek. Als je het eens bent met wat hierin staat, onderteken je het verslag. Als je het niet eens bent met het verslag, onderteken je het verslag niet. Je schrijft er wel bij waarom je het er niet mee eens bent.
Nadat je het verslag hebt teruggestuurd, besluit de gemeente binnen 2 weken of je de gevraagde hulp krijgt. Ook hoor je dan of je voor die hulp een pgb krijgt. Als je het niet eens bent met het besluit, kun je bezwaar maken.
Tip: Het komt voor dat gemeenten al snel aangeven dat ze twijfelen of je aanvraag in behandeling zal worden genomen. We raden je aan dan toch de volledige aanvraag met alle stappen af te maken. Als de gemeente je aanvraag uiteindelijk afwijst, is de reden daarvoor vastgelegd in een verslag. Daar kun je dan officieel bezwaar tegen maken.

Hoe betaalt de gemeente het pgb uit?
Je krijgt het pgb van de gemeente niet op je eigen bankrekening gestort. Je betaalt je zorgverleners via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat heet trekkingsrecht.

Is er een eigen bijdrage?
Ben je ouder dan 18 jaar, dan betaal je voor de hulp van de gemeente een eigen bijdrage. Het CAK incasseert die eigen bijdrage.

Wat mag je je zorgverleners betalen?
Dit verschilt per gemeente. Ook maakt het uit of je bijvoorbeeld je zoon of dochter als zorgverlener vraagt, of dat je hulp inkoopt via een zorginstelling.

Lees alles over de eigen bijdrage en tarieven bij een pgb van de gemeente.

Pgb aanvragen bij de zorgverzekeraar

PGB zorgverzekeraar

Een pgb aanvragen bij de zorgverzekeraar
Wil je een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen voor hulp via de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Dan dien je een aanvraag in bij je zorgverzekeraar.


De Zvw is voor kinderen en volwassenen die langer dan een jaar verpleging of verzorging nodig hebben. Ook voor palliatieve terminale zorg1 kun je een pgb via de Zvw aanvragen.

Wie de rest van zijn leven zorg nodig heeft op allerlei gebieden, valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). In dat geval kun je een pgb aanvragen bij het zorgkantoor.

Voor welke hulp vraag je een pgb via de Zvw aan?

 • verpleging


persoonlijke verzorging (als je ook verpleging nodig hebt): als je géén verpleging nodig hebt, vraag je een pgb voor persoonlijke verzorging aan bij de gemeente


medisch specialistische zorg, zoals zuurstof toedienen of medicijnen via een infuus

logeeropvang voor kinderen die medische zorg nodig hebben

palliatieve terminale zorg

Lees wat de verschillende soorten zorg precies inhouden.

Wanneer krijg je een pgb via je zorgverzekeraar?
Je krijgt alleen een pgb via je zorgverzekeraar als je een specifieke zorgvraag hebt. Dat is zorg die een thuiszorginstelling niet kan bieden. Bijvoorbeeld omdat:

 

 • -je zorg nodig hebt op verschillende plaatsen, zoals thuis, op school en op het werk;


 • -je zorg nodig hebt op tijden waarop thuiszorginstellingen geen zorg bieden;


 • -je zorg nodig hebt op wisselende tijden;


 • -de zorg moeilijk is in te plannen is (zorg op afroep);


 • -je de zorg 24 uur per dag moet kunnen oproepen;


 • alleen zorgverleners die bekend zijn met jouw situatie, de zorg kunnen leveren.

Verder kijkt de zorgverzekeraar of je, eventueel met hulp van anderen:

de administratie kunt bijhouden en je pgb kunt beheren;
goede zorg kunt regelen;
je zorgverleners kunt aansturen.


Kun je hulp aanvragen voor iemand anders?
Als wettelijk vertegenwoordiger kun je hulp aanvragen voor iemand anders. Ouders zijn de wettelijk vertegenwoordiger van kinderen onder de 18 jaar. Maar je kunt ook wettelijk vertegenwoordiger zijn van je ouders of van een cliënt. Ben je geen wettelijk vertegenwoordiger? Dan kun je alleen iemand helpen bij zijn aanvraag.

Lees meer over Vertegenwoordigers en pgb

Hoe vraag je een pgb aan bij de zorgverzekeraar?
Een pgb aanvragen bij de zorgverzekeraar bestaat uit 5 stappen:

1. Je vraagt een indicatie voor verpleging of verzorging aan bij de wijkverpleegkundige.
Een indicatie2 voor je kind vraag je aan bij een kinderverpleegkundige. Vraag bij de zorgverzekeraar welke wijkverpleegkundige of kinderverpleegkundige de indicatie kan doen.

2. Je maakt een budgetplan.
Daarin beschrijf je zo precies mogelijk welke zorg je wilt inkopen en hoeveel die zorg kost.

Het is ook slim om een persoonlijk plan te schrijven, waarin staat wat je wel en niet kunt, en waar je hulp bij nodig hebt. Een persoonlijk plan is niet verplicht. Verder is een zorgmomentenoverzicht handig: daarin staat op welke momenten van de dag je zorg nodig hebt en hoeveel tijd die zorg kost.

3. Een wijkverpleegkundige komt langs voor de indicatie
Ze bespreekt met jou:

welke ziekte of beperkingen je hebt;
welke zorg je nodig hebt en waarom;
welke hulp je al krijgt van familie (mantelzorg) of vrijwilligers.
De wijkverpleegkundige vult het verpleegkundig deel van het aanvraagformulier in, samen met jou of je wettelijk vertegenwoordiger. De indicatie is 3 maanden geldig.

De rest van het aanvraagformulier vul je zelf in: dat is het verzekerdendeel. Daarin staat:

waarom je de zorg wilt inkopen via een pgb;
welke zorgverleners je wilt inhuren en of je ook familie inschakelt;
hoeveel uur per week je zorg nodig hebt;
of je zelf een pgb kunt beheren en de administratie kunt doen.
Je stuurt het aanvraagformulier binnen 3 maanden naar je zorgverzekeraar.

4. De zorgverzekeraar bekijkt je aanvraag
Vaak zal een medewerker je bellen om de aanvraag en je keuze voor een pgb te bespreken. Dit heet een bewust-keuzegesprek.

5. De zorgverzekeraar neemt een besluit over jouw aanvraag
In de Zvw heet dat een ‘toekenningsverklaring’. Ben je het niet eens met het besluit of met de indicatie van de wijkverpleegkundige? Dan kun je je zorgverzekeraar vragen om nog een keer naar het besluit te kijken.

Hulp nodig?
Kom je er niet uit? Dan heb je recht op hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Die kan je helpen bij je aanvraag.

Hoe betaalt de zorgverzekeraar het pgb uit?
Je dient de factuur van je zorgverlener bij je zorgverzekeraar in. Kijk op de website van je zorgverzekeraar hoe dat moet.
De zorgverzekeraar controleert de factuur en stort het bedrag op je bankrekening.
Daarna betaal je zelf je zorgverlener uit.
Je kunt de administratie ook uitbesteden aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Wat betaal je voor zorg via de Zvw?
Zorg via de Zvw valt binnen het basispakket van de zorgverzekering. Voor deze zorg geldt een eigen risico. Dat betekent dat je de eerste € 385,- aan zorgkosten zelf betaalt. Daarboven betaalt de zorgverzekeraar de kosten.

Wat mag je je zorgverleners betalen?
De zorgverzekeraar bepaalt wat je aan je zorgverleners mag betalen. De maximum uurtarieven verschillen per zorgverzekeraar. Daarbij is er verschil tussen het uurtarief voor informele zorgverleners en het uurtarief voor formele zorgverleners.

Pgb aanvragen bij het zorgkantoor

PGB zorgkantoor

Een pgb aanvragen bij het zorgkantoor
Wil je een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen voor zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan moet je een aanvraag indienen bij het zorgkantoor.


De Wlz is er voor mensen met een chronische ziekte of beperking die 24 uur per dag toezicht of zorg nodig hebben.

Kun je geen indicatie krijgen voor de Wlz? Dan kun je zorg aanvragen bij je zorgverzekeraar of de gemeente.

Voor welke zorg vraag je een pgb via de Wlz aan?
Via de Wlz kun je een pgb aanvragen voor:

 

 • -persoonlijke verzorging, zoals hulp bij wassen, aankleden en naar de wc gaan


 • -verpleegkundige zorg, zoals wondzorg of injecties


 • -begeleiding in het dagelijks leven (begeleiding individueel)


 • -groepsbegeleiding, zoals dagbesteding


 • -logeeropvang


 • -huishoudelijke hulp

Lees wat de verschillende soorten zorg precies inhouden.

Let op: je mag nooit een behandeling betalen met je pgb.

De zorgkantoren maken elk jaar de Pgb Vergoedingenlijst. Dat is een overzicht met welke zorg je vanuit je pgb via de Wlz mag inkopen. Staat zorg die je wilt inkopen niet op de lijst, neem dan contact op met het zorgkantoor. Het zorgkantoor kan je vertellen of je die zorg wel of niet vanuit je pgb mag betalen.

Kun je zorg aanvragen voor iemand anders?
Als vertegenwoordiger kun je zorg aanvragen voor iemand anders. Ouders zijn de wettelijk vertegenwoordiger van kinderen onder de 18 jaar. Maar je kunt ook vertegenwoordiger zijn van je ouders of van een cliënt. Ben je geen vertegenwoordiger? Dan kun je alleen iemand helpen bij zijn aanvraag.

Een gewaarborgde hulp
Bij een aantal zorgprofielen is een gewaarborgde hulp verplicht. Die persoon regelt het pgb voor je. Hij is verantwoordelijk voor alle verplichtingen. Hij ondertekent formulieren, voert het bewustekeuze-gesprek en zoekt goede zorgverleners. De budgethouder zelf blijft eindverantwoordelijk voor een goede besteding van het pgb.

Je wettelijke vertegenwoordiger kan gewaarborgde hulp zijn, maar hoeft niet. Je bepaalt zelf wie je gewaarborgde hulp wordt.

Lees meer over gewaarborgde hulp en vertegenwoordiging

Hoe vraag je een pgb aan bij het zorgkantoor?
Let op: je hebt eerst een Wlz-indicatie nodig. Dat gaat via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als het CIZ de zorg toekent, kun je bij het zorgkantoor een pgb aanvragen.

De 5 stappen:

1. Je dient een aanvraag in bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Het is slim om een persoonlijk plan te schrijven, waarin staat wat je wel en niet kunt, en waar je hulp bij nodig hebt. Een persoonlijk plan is niet verplicht. Verder is een zorgmomentenoverzicht handig: daarin staat op welke momenten van de dag je zorg nodig hebt en hoeveel tijd die zorg kost.

Het persoonlijk plan en het zorgmomentenoverzicht helpen je als er iemand van het CIZ bij jou thuis langs komt om te kijken welke zorg en hoeveel zorg je nodig hebt. Binnen 6 weken na je aanvraag krijg je een ‘indicatiebesluit’. In dat besluit staat ook in welk zorgprofiel je valt.

Wil je zelf je zorg inkopen met een pgb? Dan stuurt het CIZ het indicatiebesluit niet alleen naar jou maar ook naar het zorgkantoor. Op de website van Zorgverzekeraars Nederland kun je zien wat het zorgkantoor van jouw regio is.

Let op: Elk zorgkantoor is ondergebracht bij een grote zorgverzekeraar. Het regelt alle Wlz-zorg in de regio, ook als je niet bij die zorgverzekeraar bent verzekerd.

Ben je het niet eens met het indicatiebesluit? Dan kun je bezwaar maken bij het CIZ.

2. Je maakt een budgetplan
Daarin beschrijf je zo precies mogelijk welke zorg je wilt inkopen en hoeveel die zorg kost.

Het is ook slim om een persoonlijk plan te schrijven, waarin staat wat je wel en niet kunt, en waar je hulp bij nodig hebt. Een persoonlijk plan is niet verplicht. Verder is een zorgmomentenoverzicht handig: daarin staat op welke momenten van de dag je zorg nodig hebt en hoeveel tijd die zorg kost.

3. Als het zorgkantoor je aanvraag heeft bekeken, krijg je een gesprek met een medewerker van het zorgkantoor.
Dat gesprek heet het bewustekeuze-gesprek. In dat gesprek kijken jullie waarom je voor het pgb kiest en of je een pgb kunt beheren.

4. Het zorgkantoor neemt een besluit over je aanvraag.
Dit besluit en bijvoorbeeld ook de hoogte van het budget staan in de toekenningsbeschikking. Ben je het niet eens met het besluit van het zorgkantoor? Dan kun je bezwaar maken.

Hoe betaalt het zorgkantoor je pgb uit?
Je pgb komt niet op je eigen bankrekening te staan, maar op een rekening bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt daarmee je zorgverleners uit. Dat heet trekkingsrecht.

Is er een eigen bijdrage?
Ben je ouder dan 18 jaar? Dan betaal je voor de zorg via het zorgkantoor een eigen bijdrage aan het CAK. Deze hangt onder andere van je inkomen af. Bereken met je eigen bijdrage met de rekenhulp van het CAK.

Wat mag je je zorgverleners betalen?
In de wet staat hoeveel je een zorgverlener maximaal mag betalen. Daarbij is er verschil tussen formele en informele  zorgverleners.

Lees alles over de eigen bijdrage en tarieven bij een pgb van het zorgkantoor.
Lees meer over het verschil tussen formele en informele zorgverleners.
Hulp nodig?
Kom je er niet uit? Dan heb je recht op hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Die kan je helpen bij je aanvraag en persoonlijk plan.

bottom of page